Stichting Veul Diech Good Hart voor Zuid-Limburg

Hart voor Zuid-Limburg

Noodfonds

Door veel bijzondere aanvragen werd ons duidelijk, dat we niet overal mee kunnen helpen. Het werd noodzakelijk om een 

Noodfonds op te richten. Dankzij Stichting Armoedefonds zijn we met het Noodfonds kunnen beginnen.


Hieronder vindt u de uitleg en de regels van het Noodfonds, leest u deze a.u.b. goed door, om teleurstelling te voorkomen.

U dient in alle gevallen een hulpaanvraag in te vullen en naar ons toe te sturen, inclusief een kopie van uw inkomsten. Hierna wordt door ons beoordeeld of het ook daadwerkelijk om een noodgeval gaat.

In heel Nederland zijn er noodhulpbureaus, behalve in Zuid Limburg. Vandaar dat wij vinden dat een noodfonds noodzakelijk is. Daarnaast komt het vaak voor dat mensen uit onze doelgroep noodhulp bij ons aanvragen.

Indien mensen van een minimum inkomen moeten rondkomen, op of onder de armoedegrens zitten komt het In de praktijk vaak voor dat men in een noodsituatie terecht komt.

Die situatie kan urgent zijn en dat betekent dat er spoed aan de orde is c.q. hiermee kan niet te lang gewacht worden om de bestaande situatie op te heffen.

Binnen onze huidige hulpverlening is het noodfonds niet voorzien, maar in de praktijk wordt er vaak naar gevraagd.

WILT U EEN BIJDRAGE DOEN AAN ONS NOODFONDS?

Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

De stichting: Stichting Veul Diech Good, gevestigd te Bunde ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66647908 en RSIN nummer 856645035;

Het bestuur: het bestuur van Stichting Veul Diech Good als bedoeld in artikel 4 van de Statuten;

Noodfonds: Het fonds dat in een urgente situatie voorziet om de bestaande situatie op te heffen.

Doelgroep: iedereen die woonachtig is in Zuid-Limburg en tot de sociale minima behoort (op of onder de armoedegrens moet leven).


Artikel 1 Situaties

Voorbeelden

Het komt voor, dat men net niet in staat is om die ene rekening te betalen van huur, gas, licht, water, de verzekering, de tandarts, de ziekenfonds, medicatie, enz. alles ter beoordeling van de stichting. Het moet dus duidelijk gaan om een noodsituatie.

Maar het gaat ook om situaties zoals: een huisuitzetting voorkomen, afsluiten van gas, water, licht enz.

Materiële verstrekking: Iemand die een hulpmiddel direct nodig heeft en dit nergens vergoed krijgt. We horen ook steeds vaker dat zaken niet in het ziekenfondspakket zitten en dus zelf betaald zullen moeten worden.

Of een andere schrijnende situatie die we vaak tegenkomen: dat mensen werkelijk niets meer in huis hebben dat degelijk is of wat fatsoenlijk werkt, hetgeen onveilige situaties oplevert. Want de mensen hebben dan geen andere keuze dan het ondeugdelijke materiaal te blijven gebruiken.

Bij alle genoemde voorbeelden gaat het om mensen die vechten om hun hoofd boven water te kunnen houden en waarbij die ene rekening, die ene echt nodige uitgave de genadeslag kan geven.

Dit kan een kantelpunt zijn om, zoals men dit noemt : het “ene gat met het andere gat” te gaan vullen, waardoor ze steeds meer en meer in de schulden komen. Door het inzetten van het noodfonds zou dit dus voorkomen kunnen worden.

Artikel 2 Dieren in nood

Een dier in nood kunnen helpen is onderdeel van dit noodfonds. Vaak is een dier het enigste maatje van onze doelgroep, die zich in een sociaal isolement bevindt.  Het maakt, dat men zich niet meer zo eenzaam voelt. Door het dier blijft men sociale contacten houden met de buitenwereld en men blijft in beweging dat is door wetenschappelijk onderzoek bewezen. Mensen die in armoede moeten leven bevinden zich altijd in een sociaal isolement.

Er zijn verzekeringen voor een huisdier. Als je die al kunt betalen, moet je minimaal 20% zelf bekostigen. Indien het om een noodzakelijke operatie gaat, kan dat al gauw enkele honderden euro’s kosten. Als men niet verzekerd is (en dat is meestal het geval) dan staat men vaak voor een zeer ellendige keuze: of het dier laten lijden of zelf honger lijden of in de schulden terecht komen.

Dit noodfonds wil voorzien – om daar waar aan de orde – tot ten hoogste € 250,- te verstrekken, voor een noodzakelijke operatie van een huisdier. In alle gevallen zal er rechtstreeks contact met de dierenarts worden opgenomen om te bepalen of deze operatie ècht noodzakelijk is. Zo ja, dan wordt de factuur rechtstreeks aan de dierenarts betaald.

Dit noodfonds wil ook voorzien – om daar waar aan de orde en echt noodzakelijk – huisdier voeding te kunnen verstrekken. Het moet om een noodsituatie gaan (dieetvoeding, speciaal voer, men kan het huisdier voer niet meer betalen, het dier heeft hierdoor te weinig voeding en heeft lichamelijke klachten enz.) dit, tot ten hoogste een bedrag van € 100,-.  

De voeding zal door de stichting worden ingekocht en worden verstrekt aan de eigenaar van het huisdier of rechtstreeks de factuur hiervan aan de dienstdoende dierenarts betalen.

Artikel 3 Regels van het noodfonds

Het noodfonds voorziet alléén aan sociale minima en het moet om een noodsituatie gaan.

Het moet gaan om (tijdelijke) dringende financiële problemen: zoals die ene rekening die men net niet betaald krijgt, die ene uitgave die dringend noodzakelijk is of anderzijds.

We nemen ook aanvragen in behandeling wanneer er géén of geen tijdige voorliggende voorziening (wettelijk) is, of wanneer men wordt afgewezen en wij vinden en constateren dat er duidelijk hulp nodig is.

Dit noodfonds is met name bedoeld voor die ene rekening die men niet kan betalen :

Het betalen van de huur, noodzakelijke kosten van een arts, tandarts, specialist, medicatie, zorg-spoedhulp, verzekeringen, noodzakelijke huisdieren operatie (of voeding), Ziggo, energierekening, ziekenfonds enz. In alle gevallen bepaald het bestuur met welk bedrag iemand wordt geholpen!

 

1.      Er wordt ten hoogste voor een bedrag van € 500,- aan hulp geboden;

2.       Voor een huisdier geldt ten hoogste € 250,- voor een noodzakelijke operatie of € 100,- euro voor huisdier voeding .

3.      Hiervan kan worden afgeweken, indien dat écht noodzakelijk is en het bestuur die beslissing heeft genomen. 

In alle gevallen wordt er ook bekeken wat betrokkene zelf hierin kan bijdragen!

 

Artikel 4  De eisen die gesteld worden aan de aanvraag uit het noodfonds

 1.         De Inkomstengegevens en het verstrekken van een kopie daarvan. 

             Dat kan ook zijn: leefgeld c.q. bewindvoering  gegevens;

2.          Informatie over de noodsituatie waarin men zich bevindt;

3.          De factuur waar het om gaat;

4.          De contactgegevens van de organisatie waar de factuur van betaald moet worden of de dierenarts;

5.          Het invullen van een hulpaanvraag en een privacyverklaring.

Kortom men moet alle door de stichting gevraagde gegevens en documenten zo snel als mogelijk overleggen zodat we ook die snelle hulp kunnen bieden.

 Artikel 10 Hoe vaak kan en mag men aanspraak maken op het fonds?

Hulp vanuit het noodfonds kan slechts 1 keer per jaar, dit om ook andere personen te kunnen helpen. Uiteraard zijn er uitzonderingen op deze regel van toepassing. Door het bestuur zal - indien nodig – bepaald worden of er een uitzondering mag worden gemaakt op deze regel.

In alle gevallen zal de factuur waar het om gaat, na interne controle en goedkeuring rechtstreeks aan de crediteur worden voldaan. 


E-mailen
Bellen
Info