Stichting Veul Diech Good Hart voor Zuid-Limburg

Hart voor Zuid-Limburg

Wat is onze doelstelling?

Op 9 februari 2022 heeft ons bestuur de statuten gewijzigd en ondertekend bij de notaris. Deze nieuwe statuten zijn aangepast aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (W.T.B.R.) en aan de toekomst van de stichting. 

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: “ De Stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel: om een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoedeproblematiek in Zuid-Limburg (preventie en verzachten van armoede) en het bevorderen van het welzijn van kinderen, zieken, ouderen en gehandicapten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord ”.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

A: het inzamelen van voedsel en andere goederen bij winkeliers en andere bedrijven, alsmede het bewegen van sponsors tot het verlenen van diensten en materiële hulp aan de hierboven genoemde doelgroep;

B: het distribueren van de hiervoor in sub A genoemde goederen, onder de doelgroep en het coördineren van de inzet van diensten en materiële hulp aan de doelgroep.

De concrete bijdrage die Stichting Veul Diech Good levert zal uitsluitend uit goederen of diensten bestaan of hulp in materiële zin en niet uit financiële ondersteuning.

In het strategische beleidsplan 2022/2025 (ondertekend door het bestuur op 30 maart 2023) is vastgesteld dat we in 2023 willen realiseren dat er 500-600 kerstpakketten uitgedeeld worden in Zuid - Limburg. Hetzij in de vorm van een kerstpakket en/of in de vorm van een cadeaubon, afhankelijk van evt. omstandigheden. Tevens willen we zoveel als mogelijk extra acties doen voor onze doelgroep.

Daarnaast, dat er voldoende geld beschikbaar is voor hulp in diensten c.q. hulp in materiële zin, omdat hier steeds meer vraag naar is en we steeds meer schrijnende situaties tegenkomen, waar sprake is van multi problematiek. 

Enerzijds zal getracht worden dit via sponsoring en donaties te bereiken en anderzijds via het werven van fondsen. Stichting Veul Diech Good initieert en coördineert de inzet aan diensten en hulp in materiële zaken aan de doelgroep.

Ons team van vrijwilligers, is inmiddels gegroeid naar 55 (voornamelijk) vaste mensen die het hele team ondersteunen.

In april 2024 zal het bestuur van Stichting Veul Diech Good de gestelde doelstelling voor 2023 evalueren en de doelstelling voor 2024 vaststellen. 

Met haar doelstelling beoogt Stichting Veul Diech Good het algemeen belang en dat van haar doelgroep in het bijzonder te dienen. 

 

 

 

 

E-mailen
Bellen
Info