Stichting Veul Diech Good Hart voor Zuid-Limburg

Hart voor Zuid-Limburg

ANBI Gegevens

Wij zijn vanaf 1 september 2016 aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling.  U kunt dat controleren via deze link 

Stichting Veul Diech GoodPost- en bezoekadres: (uitsluitend na telefonische afspraak) Meerstraat 6, 6241 NC te Bunde

Telefonische bereikbaarheid: 

Van maandag t/m donderdag van 12.30 uur tot 16.30 uur.

043 - 8556832 (voor hulpvragen, PR, advies en zakelijke contacten)

043 - 8524466 (voor administratieve zaken en ondersteuning hierin)

 K.V.K. : 66647908

 RSIN: 856645035

 IBAN: NL 26 INGB 0007 4252 90

 BIC: INGBNL2A


Register AVG
Register AVG
Register AVG.docx (142KB)
Register AVG
Register AVG
Register AVG.docx (142KB)
Formdesk
Verwerkersovereenkomst 1
dataprocessingagreement-gdpr-56491571_signed.pdf (623.65KB)
Formdesk
Verwerkersovereenkomst 1
dataprocessingagreement-gdpr-56491571_signed.pdf (623.65KB)


Formdesk
Verwerkersovereenkomst 2
dataprocessingagreement-gdpr-56491571_signing_log.pdf (231.97KB)
Formdesk
Verwerkersovereenkomst 2
dataprocessingagreement-gdpr-56491571_signing_log.pdf (231.97KB)Perfect Vieuw
Verwerkersovereenkomst
201805 PerfectView Verwerkersvoorwaarden en Bijlagen.pdf (1.13MB)
Perfect Vieuw
Verwerkersovereenkomst
201805 PerfectView Verwerkersvoorwaarden en Bijlagen.pdf (1.13MB)


Typeform verwerkers OVK.
DPA2-Typeform_as_Vendor-Signed-Final.pdf (10.42MB)
Typeform verwerkers OVK.
DPA2-Typeform_as_Vendor-Signed-Final.pdf (10.42MB)
Typeform overzicht
Summary.pdf (153.89KB)
Typeform overzicht
Summary.pdf (153.89KB)VerwerkersOVK. Strato
verwerkersovereenkomst.pdf (83.84KB)
VerwerkersOVK. Strato
verwerkersovereenkomst.pdf (83.84KB)
Hoofdlijnen van ons Strategisch Beleidsplan 2024

Onze doelstelling en het werk dat wij doen vindt u bij het knopje doelstelling in het menu.  

  

De functie en namen van de bestuurders vindt u in het menu onder het knopje ons bestuur.  


Werving van financiële middelen

Stichting Veul Diech Good werft financiële middelen ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende activiteiten: het benaderen van regionale overheid, fondsenwerving, particuliere (online) donaties, subsidies, hetgeen wat door erfstelling, legaat, schenking op of enigerlei andere wijze verkregen wordt, promotie activiteiten, het organiseren van evenementen, aanwezig zijn bij evenementen en het ontplooien van initiatieven welke voormelde doelstelling kunnen ondersteunen. Het benaderen van sponsoren voor goederen en diensten c.q. materiële producten.

De Stichting is volledig transparant en legt verantwoording af over de ontvangen en gebruikte gelden en ontvangen en verstrekte goederen, c.q. diensten en middelen (middels een balans en staat van baten en lasten - en een toelichting daarop - uiterlijk 30 juni 2025). Deze verantwoording is voor alle donateurs en belangstellenden in te zien op de website.  

De penningmeester (die 1 x per 3 maanden gecontroleerd wordt door de kascommissie) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. Uitgaven, die ten laste komen van het vermogen en meer bedragen dan 750 euro, dienen geaccordeerd te worden door het voltallige bestuur.

Stichting Veul Diech Good is een fondsenwervende stichting. Het bestuur streeft erna om de beheerkosten zo laag als mogelijk te houden, in ieder geval in een redelijke verhouding tot de uitgaven om de doelstelling te kunnen realiseren. We spreken over jaarlijkse (basis) kosten om de stichting draaiende te houden.  

Vermogen van de stichting

Het vermogen van Stichting Veul Diech Good staat in artikel 2.3 van de statuten en zal worden gevormd door:
- Subsidies en donaties;
- Hetgeen de Stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

Stichting Veul Diech Good houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van Stichting Veul Diech Good.  

Bestedingsbeleid

Stichting Veul Diech Good besteedt de verkregen inkomsten conform de beschreven doelstellingen in artikel 2 van de statuten. De doelstelling wordt ieder jaar geëvalueerd en opnieuw vastgesteld voor het volgende jaar.

Beloningsbeleid 

Artikel 3.6 van de statuten: De raad van commissarissen (indien deze is ingesteld) kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen.
Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
De vrijwilligers binnen Stichting Veul Diech Good ontvangen een vergoeding voor gemaakte reiskosten.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt u in het menu bij knopje projecten.

De jaarrekening, de balans en de staat van baten en lasten - en de toelichting daarop - over 2023 kunt u hieronder inzien en het verplichtte ANBI formulier. 

 

 

 

 E-mailen
Bellen
Info